Poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Poświadczanie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych zachodzi potrzeba przedstawienia oryginalnego dokumentu (np. świadectwa maturalnego, wyciągu z KRS, wyroku sądowego, decyzji administracyjnej) lub poświadczonego przez notariusza odpisu lub wyciągu.Poświadczenie zgodności z oryginałem Nadanie odpisowi poświadczonemu przez notariusza mocy prawnej oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem jednocześnie w wielu miejscach. I tak przykładowo odpisy świadectw dojrzałości umożliwiają złożenie dokumentów na kilka kierunków studiów, odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych (odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i świadczeniami wobec ZUS) umożliwiają tym podmiotom gospodarczym  uczestniczenie w wielu przetargach.

Notariusz ma obowiązek poświadczania nie tylko dokumentów urzędowych, ale również tzw. dokumentów prywatnych (stanowiących dowód tego, że osoba, która dokument podpisała, złożyła oświadczenie o zawartej w nim treści). Sporządzony przez notariusza odpis dokumentu prywatnego nie staje się jednak dokumentem urzędowym.

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału. Natomiast w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu konieczne jest wykonanie w kancelarii notarialnej kserokopii oryginału dokumentu, na której notariusz umieszcza odpowiednią wzmiankę o jej zgodności z oryginałem i składa podpis oraz pieczęć.

Gdy oryginalny dokument posiada cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie – notariusz stwierdza to w klauzuli poświadczeniowej.

Opłaty związane z poświadczaniem zgodności

Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem notariusz może pobrać maksymalnie 6 zł + 23% VAT za każdą ze stron oryginalnego dokumentu.