Clean Services

Ochrona praw i interesów klientów
Ochrona praw i interesów klientów
Podstawowym zadaniem każdego Notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnych oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.