Privacy policy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych.

§ Jarosław Pluta – Notariusz w Piasecznie, prowadzący kancelarię notarialną pod adresem: 05‑500 Piaseczno, ulica Jana Pawła II nr 9 lok. 5 (dalej również: „Notariusz”), otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Notariusz będzie korzystał z nich wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Notariusz będzie ich również używał w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

§ Państwa dane przetwarzane przez Notariusza obejmują: imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, adresy, oraz w zakresie niezbędnym do przygotowania i dokonywania czynności notarialnych: NIP, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku z przygotowaniem i dokonywaniem czynności notarialnych przez Notariusza.

§ Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia dokonanie czynności notarialnych.

§ Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami [spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g), f) oraz j) RODO].

§ Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

§ Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy Notariusza) w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Notariusza. Notariusz będzie przekazywał Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków wynikających z prawa oraz w przypadku wskazanym poniżej.

§ Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 (dziesięciu) lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną przekazane w postaci oryginałów aktów notarialnych oraz przewidzianych prawem rejestrów odnoszących się do czynności notarialnych, do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste, właściwego ze względu na siedzibę kancelarii. Ponadto Państwa dane będą przechowywane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przygotowywanych lub dokonanych przez Notariusza czynności notarialnych, względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą czynności notarialne przygotowywane lub dokonane przez Notariusza, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.

§ Administratorem Państwa danych osobowych jest Notariusz.

§ Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

§ Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

§ Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniem Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: pluta@notariusze.waw.pl lub oraz przekazać telefonicznie pod nr tel. +48 22 750 12 12.

§ Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.