Doręczanie oświadczeń

Doręczanie oświadczeń

Ta czynność notarialna polega na doręczeniu przez notariusza, na żądanie strony, stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia, które może rodzić skutki prawne. Treść oświadczenia można: wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. Notariusz ocenia, czy treść oświadczenia wywołuje skutki prawne. Doręczenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczących doręczania pism procesowych (art. 131-147 kodeksu postępowania cywilnego). Notariusz lub zatrudniony w kancelarii pracownik doręcza oświadczenie we wskazane przez stronę miejsce. Na żądanie strony doręczenie oświadczenia można przesłać listem poleconym.

Potwierdzeniem doręczenia jest protokół spisany przez notariusza. Gdy strona przeciwna poda ustnie odpowiedź do protokołu bądź udzieli pisemnej odpowiedzi i oświadczy, że podpisze protokół, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób wyżej opisany.

Przy doręczeniu listem poleconym w protokole doręczenia oświadczenia zamieszczana jest treść doręczonego oświadczenia i wzmianka o listownym przesłaniu.

W praktyce doręczanie oświadczeń może być wykorzystywane m. in. przy wzywaniu dłużnika do zapłaty.


Opłaty za doręczenie oświadczeń

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł + 23% VAT.

Godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii