Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Opłata sądowa regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – artykuły od 42 do 48.

Opłaty wynoszą:

 1. Opłatę sądową w wysokości 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie).
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, jednak nie mniej niż 100 złotych.
 3. Opłatę sądową w wysokości 150 złotych pobiera się od wniosku o:
  • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  • wpis praw osobistych i roszczeń;
  • wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania).
 4. Opłatę sądową w wysokości 60 złotych pobiera się od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej;
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  • odłączenie nieruchomości lub jej części;
  • sprostowanie działu I-O;
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • dokonanie innych wpisów.

Godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii