Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych zachodzi potrzeba wylegitymowania się poświadczonymi dokumentami lub też dokonania czynności prawnej w szczególnej formie, np. z poświadczeniem przez notariusza własnoręcznego podpisu na dokumencie. W tym celu należy notariuszowi przedstawić dowód osobisty lub paszport, potwierdzający tożsamość podpisującego. Podpis może być złożony w obecności notariusza, który to potwierdzi. Może także być złożony wcześniej. Wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem własnoręczność swojego podpisu, co notariusz zaznacza w treści klauzuli poświadczeniowej. Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Dodatkowo poświadczenie może zawierać godzinę i minutę dokonania tej czynności notarialnej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni).


Opłaty związane z poświadczeniem własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT.

Godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii