Spisywanie protokołów

Spisywanie protokołów

Zgodnie z art. 104 prawa o notariacie notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Notariusz spisuje także protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej.

Protokoły są także sporządzane i spisywane w innych sytuacjach, wymienionych w ustawie, jak np. przyjmowanie dokumentów na przechowanie (art. 107 prawa o notariacie), papierów wartościowych albo pieniędzy w walucie polskiej lub obcej (art. 108 prawa o notariacie).

Notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego. Konieczność spisania protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać z:

 • ustawy,
 • umowy,
 • statutu,
 • regulaminu,
 • innego aktu wewnętrznego danej osoby prawnej.

Najczęściej protokołowane są zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walne zgromadzenia spółek akcyjnych, mogą być również sporządzane protokoły z walnych zgromadzeń spółdzielni lub zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 104 § 2 prawa o notariacie jeżeli przepis szczególny lub statut osoby prawnej nie stanowią inaczej protokół podpisują: przewodniczący zgromadzenia lub zebrania oraz notariusz.


Opłaty związane ze spisywaniem protokołów

Podane poniżej maksymalne stawki opłat obowiązują przy sporządzaniu protokołu przez notariusza:

 • 750 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni, z wyjątkiem protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki, kiedy to wynagrodzenie notariusza naliczane jest zgodnie z §3 rozporządzenia na podstawie różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
 • 1100 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, z wyjątkiem protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki, kiedy to wynagrodzenie notariusza naliczane jest zgodnie z §3 rozporządzenia na podstawie różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
 • 500 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki, niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
 • 300 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
 • 1000 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego,
 • 100 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród,
 • 50 zł + 23% VAT – za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł + 23% VAT,
 • 200 zł + 23% VAT – za sporządzenie innego protokołu (w szczególności protokołu z otwarcia strony internetowej).

Godziny pracy kancelarii

Godziny pracy kancelarii